Niềm tin

  • Bùi Tuấn: Niềm tin thấp, chi phí cao, “Chiếc phanh vô hình”
    Bùi Tuấn: Niềm tin thấp, chi phí cao, “Chiếc phanh vô hình” kéo đà tăng trưởng kinh tế của quốc gia. Niềm tin thấp, chi phí cao. Tưởng chừng như nhận định này chỉ đúng trong quản trị, tuy nhiên theo quan điểm chủ quan của Bùi Tuấn, nhận định này đúng trong tất cả ...