Khảo sát thị trường

  • Khảo sát thị trường bất động sản Việt Nam Q1/2017
    – Nguồn vốn FDI tiếp tục là yếu tố quan trọng thúc đẩy kinh tế. Theo bộ Kế Hoạch Đầu Tư, tổng số vốn đăng ký trong Quý 1/2017 đạt 7,6 tỷ USD, tăng 76,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tốc độ tăng GDP thấp hơn dự kiến và lãi suất tăng ...